รู้จักเรา เอนชัวร์

เรื่องราวของเรา รู้จักเรา

เรื่องราวของเรา

ผู้นำของโลกด้านศาสตร์แห่งโภชนาการ

ผลิตภัณฑ์ Ensure เริ่มจำหน่ายในปี 1973 และตั้งแต่นั้นมา ผู้บริโภคก็ได้รับโภชนาการที่ให้สารอาหาร
ครบถ้วนและสมดุลอยู่จนปัจจุบัน Ensure คือตราสินค้าที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นอันดับหนึ่งโดยบุคลากร
ทางการแพทย์ ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการให้กับผู้ป่วย เป็นเวลากว่า 40 ปีที่เราได้เน้นความสำคัญ
ของวิทยาการด้านโภชนาการ สูตรของ Ensure ได้รับการพัฒนาขึ้นมาโดยมีนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
และยังมีการศึกษาทางคลินิกอีกมากมาย เรายึดมั่นในมาตรฐานที่สูงเมื่อเป็นเรื่องของโภชนาการ
และเราจะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาปรับปรุงเพิ่มคุณค่าโภชนาการ
ให้ดีต่อสุขภาพผู้บริโภค

Abbott Nutrition

ผู้นำด้านโภชนาการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งได้รับความไว้วางใจมากว่า 100 ปี

Abbott Nutrition ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์โภชนาการเชิงนวัตกรรม โดย Abbott Nutrition
ได้สร้างชื่อเสียงขึ้นมาจากความเป็นเลิศด้านโภชนาการ ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เราคือผู้นำ
ระดับโลกในศาสตร์ด้านโภชนาการ งานวิจัยและการพัฒนา Abbott Nutrition คือส่วนหนึ่งของบริษัท Abbott
ซึ่งเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพระดับโลก ทุกวันทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติของเราจะ
ทำงานอย่างหนักเพื่อค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการต่าง ๆ ที่ทำให้คุณภาพชีวิตของคนทุกวัยดีขึ้น
อย่างก้าวกระโดด บุคลากรทางการแพทย์ให้ความไว้วางใจเราและมั่นใจว่าเราได้เสนอผลิตภัณฑ์โภชนาการชั้นนำ
ที่สนองตอบต่อความต้องการด้านโภชนาการที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และเราก็สนองตอบตามความคาดหวัง
ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการที่หลากหลาย ช่วยให้ด็กเจริญเติบโต มีร่างกายที่แข็งแรง
และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไปเพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใหญ่และผู้สูงวัยด้วย

“เพื่อน” โภชนาการเคียงข้างคุณ

เราอยู่เบื้องหลังชื่อตราสินค้าที่ได้รับความไว้วางใจทั่วโลก ได้แก่ Ensure®, Glucerna®, Similac®,
PediaSure®, Pedialyte®

แนะนำ ปรึกษา
Privacy Policy
Terms of Use