นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ เอนชัวร์

(Privacy Policy)

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของ บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

นโยบายเหล่านี้มีผลใช้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย หากท่านมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศอื่นๆ
กรุณาคลิก ตรงนี้เพื่อดูข้อมูลที่ใช้บังคับ

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีที่แอ๊บบอตดำเนินการกับข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับแอ๊บบอต ทางเว็บไซต์
ที่ถูกควบคุมโดย บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (รวมทั้งบริษัทสาขา และบริษัทในเครือ) ซึ่งเชื่อมโยงกับนโยบาย
ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า “เว็บไซต์ของแอ๊บบอต”) นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่มีผลบังคับใช้กับ
ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกรวบรวมโดยไม่ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือกับเว็บไซต์อื่นของแอ๊บบอตที่ไม่เกี่ยวโยงกับนโยบาย
ด้านความเป็นส่วนตัวนี้ หรือกับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย หรือกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ที่อาจเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของแอ๊บบอต การใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอตของท่านอยู่ภายใต้นโยบายด้านความเป็น
ส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้งาน

กรุณาอ่านนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ก่อนใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต หรือก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา

• นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ให้นิยามกับคำว่า “ข้อมูลส่วนตัว” อย่างไร

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลที่ระบุถึงตัวท่าน หรือข้อมูลที่อาจนำไปใช้อย่างสมเหตุสมผลเพื่อระบุตัวท่าน และถูก
ส่งให้กับ และ/หรือรวบรวมโดยเว็บไซต์ของแอ๊บบอต และถูกเก็บรักษาโดย แอ๊บบอต ในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้
ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัวรวมไปถึงชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

• แอ๊บบอต เก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตอย่างไร

แอ๊บบอตเก็บข้อมูลด้วย 2 วิธีการ

 • ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านส่งให้ แอ๊บบอตเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ท่านป้อนเข้าสู่ช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต
  ตัวอย่างเช่น ท่านอาจใส่ชื่อของท่าน ที่อยู่ทางไปรษณีย์ อีเมล์ของท่าน และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ในหัวข้อต่างๆ
  เพื่อลงทะเบียนในโครงการต่างๆของแอ๊บบอต โดยติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของแอ๊บบอต หรือ
  ตอบคำถามจากการสำรวจของแอ๊บบอต เพื่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านท่านไม่ควรให้ข้อมูล
  อื่นใดที่ไม่ได้ร้องขอ

 • การเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้แบบไร้การตอบโต้ เว็บไซต์ของแอ๊บบอต อาจเก็บข้อมูลเกี่ยวการเข้ามา
  ชมเว็บไซต์แอ๊บบอตของท่าน โดยที่ท่านไม่ได้จงใจในการส่งข้อมูลนั้นๆ ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุได้อาจ
  ถูกรวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น คุกกี้ อินเตอร์เน็ตแท็ก และเว็บบีค่อนอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ส่งข้อมูล
  ที่ไม่สามารถระบุได้บางส่วนผ่านไปยังเว็บไซต์ของแอ๊บบอตโดยอัตโนมัติ เช่น URL ของเว็บไซต์ที่ ท่านเพิ่ง
  เข้าไปชม และรุ่นของบราวเซอร์ที่คอมพิวเตอร์ของท่านใช้อยู่ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้
  สามารถช่วยให้การใช้งานเว็บไซต์ ของแอ๊บบอตของท่านง่ายขึ้น โดยอนุญาตให้แอ๊บบอตให้บริการที่ดีขึ้น
  ปรับแต่งเว็บไซต์บนพื้นฐาน ของความชอบของผู้บริโภคเก็บสถิติ วิเคราะห์ แนวโน้ม และดำเนินงาน และ
  ปรับปรุงเว็บไซต์ของ แอ๊บบอต คุณสมบัติบางประการแอ๊บบอตเว็บไซต์ไม่อาจทำงานโดยปราศจากการใช้
  เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลแบบไร้การตอบโต้ ข้อมูลที่รวบรวมโดยเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่สามารถใช้ในการ
  ระบุตัวท่านโดยปราศจากข้อมูลเพิ่มเติมที่สามารถระบุได้

• ในกรณีใดที่แอ๊บบอตอาจเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

แอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ผ่านเว็บไซต์ของแอ๊บบอต เพื่อตอบคำถามของท่าน และให้บริการที่เพียงพอ
กับท่าน หลังจากที่ท่านได้ลงข้อมูลส่วนตัวบนแบบฟอร์ม ช่องข้อมูลบนเว็บไซต์ของแอ๊บบอต ทางแอ๊บบอตอาจ
ใช้เทคโนโลยีการระบุเพื่อให้เว็บไซต์ “จดจำ” ความพอใจส่วนตัวของท่าน เช่น หมวดของเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชมบ่อยครั้ง
และถ้าท่านเลือกชื่อผู้ใช้งาน (user ID) ในการใช้งานของท่าน เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้กับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ
เช่น แจ้งข้อมูล ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ของแอ๊บบอต เชิญให้ท่านเข้าร่วม
การสำรวจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแอ๊บบอต หรือแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับโปรโมชั่นพิเศษ

• แอ๊บบอตเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านหรือไม่

แอ๊บบอตอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต โดยแอ๊บบอตจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วย
ในการออกแบบเว็บไซต์ และผลิตภัณฑ์ของแอ๊บบอตให้ดีขึ้น รวมถึงใช้ในการสื่อสารข้อมูลถึงท่าน ส่งเสริมการตลาด
และการวิจัย และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอื่นๆ

• ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเกี่ยวกับวิธีที่แอ๊บบอต เก็บ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านสามารถจำกัดจำนวน และประเภทของข้อมูลส่วนตัวที่แอ๊บบอตได้รับจากท่านได้เสมอ โดยเลือกที่จะไม่ลง
ข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม หรือช่องข้อมูลในเว็บไซต์ของแอ๊บบอต บริการออนไลน์บางประเภทของแอ๊บบอตจะ
สามารถให้บริการกับท่านได้ ก็ต่อเมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวกับแอ๊บบอตเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ของแอ๊บบอตเว็บไซต์
อาจถามว่าท่านต้องการเลือกที่จะออก หรือเข้าไปอยู่ในรายชื่อสำหรับการเสนอ โปรโมชั่น และบริการเพิ่มเติมต่างๆ
ที่ท่านอาจสนใจ

ท่านอาจได้รับคำถามเกี่ยวกับความชอบเจาะจง หรือกล่องความชอบเจาะจงที่ให้ท่านสามารถเลือกว่าท่านไม่ต้องการ
ให้เว็บไซต์ของแอ๊บบอต ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ เพื่อที่จะ “จดจำ” ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น
ชื่อผู้ใช้งาน หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ในการกลับมาเข้าชม อย่างไรก็ดีเว็บไซต์ของแอ๊บบอตที่ใช้เทคโนโลยีการติดตาม
เพื่อเก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้มักจะไม่ให้ทางเลือกในการเลือกออกจากเทคโนโลยีการติดตามอินเตอร์เน็ต
บราวเซอร์บางประเภทเปิดโอกาสให้ท่านสามารถจำกัด หรือปิดการปฏิบัติการของเทคโนโลยี การติดตามที่
เก็บข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวได้

• ใครสามารถเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับท่านได้

ข้อมูลส่วนตัวสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของแอ๊บบอตที่มีจำนวนจำกัด หรือโดยบางบริษัทที่ทำโครงการ
ร่วมกับแอ๊บบอต และโดยบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ที่ทางแอ๊บบอต ได้ทำสัญญาให้ดำเนินกิจกรรมให้กับแอ๊บบอต
เราอบรมให้พนักงานของเราเกี่ยวกับความสำคัญของความเป็นส่วนตัวและวิธีบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า
อย่างเหมาะสม และปลอดภัย ทั้งนี้ทางแอ๊บบอตจะมีการแจ้งกลับไปยังท่าน ถ้าท่านขึ้นทะเบียนสำหรับโครงการ
ที่แอ๊บบอตทำร่วมกับบริษัทอื่นที่อาจจำเป็นต้องเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน นอกจากนี้การปฏิบัติการของ
แอ๊บบอตยังบังคับให้บริษัทคู่สัญญา เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อ
ธุรกิจของแอ๊บบอตเท่านั้น

• แอ๊บบอตแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวกับบุคคลที่สามหรือไม่

ตามกฎทั่วไป แอ๊บบอตไม่สามารถแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม นอกจากกรณีที่จำเป็นต่อการ
ทำโครงการร่วมกัน หรือการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมผ่านคู่สัญญา ตามกฎหมาย ทางแอ๊บบอตไม่
สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของบุคคลที่สาม
ยกเว้นกรณีที่ท่านได้มีโอกาสในการเลือกเข้า หรือเลือกออกจากการเปิดเผยข้อมูล อย่างไรก็ดีหากทางแอ๊บบอต
ขายสายผลิตภัณฑ์ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัท ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกโอนให้กับผู้ซื้อ เพื่อให้ผู้ซื้อ
สามารถให้ข้อมูลหรือบริการต่างๆ กับท่านได้ต่อไป ถ้าแอ๊บบอตให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคล หรือหน่วยงาน
ซึ่งมีส่วนช่วยเหลือในธุรกิจของเรา ข้อปฏิบัติของ แอ๊บบอตคือบังคับให้บุคคล หรือหน่วยงานนั้นๆ เก็บข้อมูล
ส่วนตัวของท่านเป็นความลับ และใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับแอ๊บบอตเท่านั้น
ทางแอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหากมีการเรียกร้องข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่ได้รับมอบอำนาจในการขอข้อมูลเพื่อใช้ในกรณีที่เกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของประเทศ หรือเมื่อกฎหมายบังคับ

• แอ๊บบอตเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอย่างไร

ข้อปฏิบัติของแอ๊บบอต คือ เก็บรักษาข้อมูลเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ดีการเก็บข้อมูลเป็นความลับของข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนั้นไม่สามารถ
รับประกันได้ แอ๊บบอตขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต
โดยเฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่าน แอ๊บบอต ไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้
รับอนุญาตจะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ดังนั้นเมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่เว็บไซต์ของแอ๊บบอต
ท่านจะต้องคำนึงถึงทั้งผลประโยชน์ และความเสี่ยงต่างๆ นอกจากนี้เว็บไซต์ของแอ๊บบอตซึ่งครอบคลุมด้วย
นโยบายความเป็นส่วนตัวจะแสดงการเตือน ณ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การ
ควบคุมของแอ๊บบอต หรืออยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของแอ๊บบอต ท่านควรตรวจสอบนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอกนั้นๆ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนตัว

แอ๊บบอตมีนโยบายต่างๆ ที่ทำให้การใช้และป้องกันการใช้หมายเลขประกันสังคมที่ได้รับระหว่างการทำธุรกรรม
กับแอ๊บบอต นโยบายของแอ๊บบอตบังคับว่าหมายเลขประกันสังคมจะต้องถูกปกป้องอย่างเหมาะสมเพื่อ
หลีกเลี่ยงการสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด หรือการเข้าสู่หมายเลขประกันสังคมโดยไม่ได้รับอนุญาต
นโยบายของแอ๊บบอตซึ่งดูแลด้านหมายเลขประกันสังคมใช้บังคับกับการเก็บ และการใช้หมายเลขประกันสังคม
ทั้งในและนอกเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

• แอ๊บบอตปกป้องความเป็นส่วนตัวจากเด็กอย่างไร

แอ๊บบอตไม่มีเจตนาที่จะเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวจากเด็ก (เราให้นิยามของ “เด็ก” ว่าเป็นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี)
บนเว็บไซต์ของแอ๊บบอตเราไม่อนุญาตให้เด็กสั่งผลิตภัณฑ์ของเรา หรือติดต่อกับเรา หรือใช้บริการออนไลน์ใดๆ
ของเราโดยเจตนา หากท่านเป็นผู้ปกครองและทราบว่าเด็กของท่านได้ให้ข้อมูลกับเรา กรุณาติดต่อเราผ่านหนึ่งใน
วิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง ทางเราจะร่วมมือกับท่านในการจัดการกับปัญหานี้

• ท่านจะแก้ไขข้อมูลส่วนตัว หรือลบออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันได้อย่างไร

ท่านสามารถขอให้แอ๊บบอตลบข้อมูลส่วนตัวของท่านออกจากฐานลูกค้าปัจจุบันของเรา หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ของท่านได้ โปรดแจ้งความจำนงให้แอ๊บบอตทราบด้วยหนึ่งในวิธีต่างๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
เก็บบันทึกของเรา เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวบางส่วนที่ท่านให้มาไว้ร่วมกับการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์

• ท่านสามารถติดต่อแอ๊บบอตได้อย่างไร

สื่อสารจากหนึ่งในธุรกิจ หรือจากโครงการใดโครงการหนึ่งของแอ๊บบอตในอนาคต กรุณาติดต่อกับเราโดย
กรอกแบบฟอร์มติดต่อที่หน้า “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์ที่ท่านกำลังชมอยู่ หรือโทร Abbott Cares 0-2252-2448
หรือด้วยอีกหนึ่งทางเลือกคือการส่งจดหมายไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด (แอ๊บบอตแคร์)

ตู้ปณ. 49 ปณฝ. มักกะสัน 10402

สำหรับการติดต่อกับแอ๊บบอตในทุกช่องทาง กรุณาแสดงอีเมล์ที่ได้ใช้ในการขึ้นทะเบียน (หากมี) พร้อมระบุ
เว็บไซต์หรือโครงการของแอ๊บบอตที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวไว้ (ตัวอย่าง เช่น abbott.co.th ฯลฯ) และรายละเอียด
บรรยายความประสงค์ของท่าน หากท่านต้องการลบ หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน และติดต่อกับเราผ่านหน้า
“ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้ กรุณาเขียน “Deletion Request” หรือ “Amendment Request”ตามความเหมาะสมไว้
บนบรรทัด “หัวข้อ” ของแบบฟอร์มติดต่อ แอ๊บบอตจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะตอบสนอง
ข้อเรียกร้องที่สมเหตุสมผลในเวลาอันควร

• ท่านจะทราบได้อย่างไรว่าทางแอ๊บบอตได้ปรับนโยบายนี้ให้ทันสมัยหรือไม่

แอ๊บบอตขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายนี้โดยปราศจากการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อสะท้อนถึงความก้าวหน้า
ทางเทคนิค การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติทางธุรกิจที่ดี หากทางแอ๊บบอต
เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติของนโยบาย นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
และวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวจะถูกระบุไว้ในย่อหน้านี้
นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2551 และมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา

Privacy Policy
Terms of Use